Антикорупційні заходи

ПОЛОЖЕННЯ про сектор з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Оновлено 14.11.2016

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного

територіального

управління юстиції

у Луганській області

______________

№ ____________

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Головного територіального управління юстиції у Луганській області

1.Загальні положення

1.1.Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Луганській області (далі – сектор) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Луганській області (далі — управління юстиції), який в межах своїх повноважень забезпечує заходи щодо запобігання і виявлення корупції в апараті Головного територіального управління юстиції у Луганській області та його структурних підрозділах.

1.2.Сектор підпорядковується в своїй діяльності начальнику управління юстиції та його заступнику, який безпосередньо контролює діяльність сектору відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.3.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, наказами Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

1.4.Положення про сектор з питань запобігання і виявлення корупціїГоловного територіального управління юстиції у Луганській області, посадові інструкції працівників сектору затверджує відповідно до законодавства начальник Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

1.5. Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Луганській області очолює завідувач сектору, який призначається на посаду наказом начальника Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

1.6.Структура та штатний розклад відділу затверджується в установленому чинним законодавством порядку.

1.7.До складу сектору входять: завідувач сектору та головний спеціаліст.

2.Основні завдання сектору

2.1.Участь в межах своєї компетенції в реалізації державної правової політики.

2.2. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2.3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

2.4. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

2.5. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

2.6. Робота з Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

2.7. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів;

2.8. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

2.9. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

3.Функції сектору

3.1. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

3.2. Надає структурним підрозділам управління юстиції та окремим співробітникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3.2. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності співробітників управління юстиції, вносить керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

3.4. Надає методичну допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

3.5. Основним напрямком діяльності є формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, а також надання відомостей з нього, що передбачено наказом міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5;

3.6. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень співробітниками управління юстиції, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти керівника (керівництво) управління юстиції, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

3.7. Веде облік співробітників управління юстиції, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

3.8. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

3.9. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності співробітників управління юстиції до вчинення корупційних правопорушень;

3.10 Повідомляє у письмовій формі керівникові управління юстиції та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень співробітниками управління юстиції.

3.11.Контролює територіальні органи управління юстиції з питань запобігання і виявлення корупції.

3.12.В межах компетенції та за дорученням начальника управління юстиції або його заступника розглядає звернення громадян.

3.13.Організовує та проводить наради (семінари) з питань запобігання і виявлення корупції.

3.14.Здійснює інші функції відповідно до доручень Міністерства юстиції України.

4. Права та обов’язки сектору

4.1.Отримувати від структурних підрозділів управління юстиції, підвідомчих органів управління юстиції необхідні матеріали та інформацію для виконання завдань та функцій, передбачених даним Положенням.

4.2. Отримувати від співробітників управління юстиції, співробітників структурних підрозділів управління юстиції усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

4.3. Ініціювати перед керівництвом управління юстиції питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань.

4.4. Співробітники сектору проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в управлінні юстиції з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства. Під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій органу управління юстиції, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

4.5. Вносити начальнику Головного територіального управління юстиції у Луганській області та його заступникам пропозиції з питань, що належать до компетенції сектору.

4.6. На посади завідувача і головного спеціаліста сектору призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

 4.7. Співробітники сектору можуть залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються управлінням юстиції, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту управління юстиції в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

4.8.Начальник Головного територіального управління юстиції у Луганській області, сприяє створенню умов для виконання на належному рівні сектором покладених на нього завдань.

5.Організація роботи сектору

5.1.Сектор здійснює діяльність на основі зведених річних планів управління юстиції, затверджених начальником управління юстиції, та щомісячних планів роботи, затверджених начальником управління юстиції чи заступником начальника управління юстиції, який здійснює контроль за діяльністю відділу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5.2.Працівники сектору здійснюють свої повноваження відповідно до посадових обов’язків, які затверджені начальником управління юстиції.

5.3.На час відсутності завідувача сектора його обов’язки виконує особа, тимчасово призначена наказом управління юстиції.

5.4.Зміни та доповнення до Положення про сектор з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Луганській області можуть бути внесені начальником управління юстиції за власною ініціативою, за поданням заступника управління або за поданням завідувача сектору, погодженого з заступником начальника управління юстиції, який здійснює контроль за діяльністю сектору відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6.Взаємовідносини сектору

6.1.Сектор взаємодіє зі структурними підрозділами управління юстиції, територіальними управліннями юстиції та їх структурними підрозділами з питань, віднесених до компетенції сектору.

6.2.Сектор взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, у тому числі правоохоронними, на відповідній території з питань, віднесених до компетенції сектору. ©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search