Організація роботи зі зверненнями громадян

Загальна інформація

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів,це право закріплено у статті 40 Конституції України.

Порядок практичної реалізації громадянами України, наданого їм Конституцією України права на зверення регулюється Законом України "Про звернення громадян" від 02 жовтня 1996 року №393/96-ВР.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

За формами розрізняють усне або письмове, індивідуальне або колективне.

Для того щоб звернення могло бути розглянуте, і на нього було дано відповідь, воно має бути оформлене належним чином, тобто мати всі необхідні складові частини (реквізити). А саме, у зверненні треба зазначити:

- прізвище, ім'я, по батькові громадянина, що звернувся;

- місце його проживання;

- суть порушеного питання.

На письмовому зверненні також обов'язково ставиться підпис заявника (заявників) із зазначенням дати.

Не підписане звернення або підписане таким чином, що з нього неможливо встановити авторство, вважається анонімним і не підлягає розгляду.

Необхідно звернути увагу, що згідно з ст. 5 Закону України “Про звернення громадян” громадяни мають право надіслати письмове звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). При подачі електронного звернення, громадянам слід звернути увагу на вимоги п. 4 розділу ІІ Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах,підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, який набрав чинності 17 березня 2017 року, якими встановлено, що в електронному зверненні має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, обов'язково повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

До звернень можуть додаватися різні довідкові матеріали в оригіналах або копіях.

Звернення, оформлене без дотримання перелічених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями, як правило, не пізніше ніж через 10 днів із дня його надходження.

Подавати звернення необхідно до тих органів, установ і тих посадових осіб, від яких залежить вирішення цього питання. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до повноважень адресата, звернення пересилається за належністю відповідному органу або посадовій особі у строк не більше п'яти днів. Про це має повідомлятися громадянину, що подав звернення. При цьому скарги не можуть направлятися для розгляду тому органу (посадовій особі), дії або рішення якого підлягають оскарженню.

Якщо заявник не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Звернення юридичних осіб не може регламентуватись Законом України "Про звернення громадян", так як відповідно до Цивільно-процесуального, Адміністративного, Господарсько-процесуального Кодексів скарги на дії чи бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб мають розглядатись тільки судом, окрім випадків, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", де безпосередньо передбачено право юридичних та фізичних осіб оскаржувати дії чи бездіяльність державних виконавців.»

©2018 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search