Новини

Дисциплінарна відповідальність державних службовців

Дисциплінарна відповідальністьце вид юридичної відповідальності, що застосовуються до державних службовців за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу» (далі - Закон) та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також за порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни.

Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є: вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності; прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарна відповідальність настає за проступок, що пов’язаний з «невиконанням чи неналежним виконанням покладених на нього службових обов’язків», тобто – за дисциплінарни проступок.

Крім того, у статті 64 Закону визначено, що підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця є також і порушення правил етичної поведінки.

Слід зазначити, що діяння є дисциплінарним проступком за наявності трьох умов:

- якщо діяння є протиправним;

- якщо діяння є винним;

- якщо не виконані або неналежно виконані посадові обов’язки або інші вимоги, встановлені нормативно-правовими актами у сфері державної служби.

Дисциплінарними проступками є:

1) порушення Присяги державного службовця;

2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;

3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;

4) дії, що шкодять авторитету державної служби;

5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;

7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;

10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;

11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близьки-ми особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;

12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення,що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.

У Законі передбачені такі види дисциплінарних стягнень: зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідальність; звільнення з посади державної служби.

Дисциплінарне стягнення до трудової книжки працівника не заноситься (крім запису щодо звільнення працівника). Застосування до державного службовця дисциплінарного стягнення тягне для нього й інші негативні наслідки:

- державному службовцю не присвоюється черговий ранг;

- просування державного службовця по службі не здійснюється;

- заходи заохочення до державного службовця не застосовуються.

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search